Search again

Found: 1,532  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยประชาชน /
Author
สุชาติ ชารินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ส761ง 2557
Location
Central Library

image
การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies /
Author
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5415.13 ธ621 2557
Location
Central Library

image
การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการนำแนวคิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2555 /
Author
ดารณี ชนะชนม์
Published
กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
Call Number
HD1333.T5 ด422 2557
Location
Central Library

image
การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ /
Author
สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
Published
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Call Number
HF5549.5.J62 2557
Location
Central Library

image
การติดตามและประเมินผลโครงการสานฝันยุวเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Author
ณฤดี จินตนานุสรณ์
Published
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
LB1585 ณ161 2557
Location
Central Library

image
การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ /
Author
Becker, Lucinda.
Published
สำนักพิมพ์อำภา ดาราศรี,
Call Number
PN146 บ778 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การนำเสนอภาพความเป็นชายและความเป็นหญิงในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย /
Author
ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ด586 2557
Location
Central Library

image
การนำเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอลำ /
Author
จักรกริช โพธิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML จ214 2557
Location
Central Library

image
การบริหารการผลิต /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
TS155 ค357 2557
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารคนเพื่อผลงาน = Human Resource Management /
Author
จิระพงค์ เรืองกุน.
Published
ทเวลล์พริ้นต์,
Call Number
HF5549 จ517 2557
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /
Author
ยุวดี ไชยนิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย442บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1: พหุกรณีศึกษา /
Author
อรุณี ฮาตแสนเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ419บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา /
Author
มูฮามัดโซฟี หะแวกือจิ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ม713 2557
Location
Central Library

image
การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จิระวรรณ สมดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ523 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ศึกษากรณีกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จันทร์ธิมา ศรีพิทักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ265 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles