Search again

Found: 436  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"เมียน้อย" ภาพสตรีชายขอบที่สื่อผ่านเพลงลูกทุ่ง /
Author
พัชนุช เครือเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ พ516 2557
Location
Central Library

image
กรอบเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท365ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการสารสนเทศยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ NISPA) ของจังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรพันธ์ เอื้องสัจจะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ225 2557
Location
Central Library

image
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศริญญา ดวงลาดนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JF ศ171 2557
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดนครพนม /
Author
สุรชัย สูตรสุวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ (ส.ม.)--สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส847ร 2557,WA ส847ร 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสกลนคร /
Author
วินิธา พานิชย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ว633 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร /
Author
ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ฉ231 2557
Location
Central Library

image
กลวิธีทางภาษาและเนื้อหาในการบรรยายธรรมะของอาจารย์บุญเสริม ธมฺมปาโล /
Author
ศิริพร ดอนเตาเหล็ก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ศ463 2557
Location
Central Library

image
การกำหนดตำแหน่งการกองตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกภายในลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือสินค้าของไทย /
Author
พัชรา ศรีพระบุ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE พ517 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภาณุวัฒน์ อุปัชฌาย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ภ434 2557
Location
Central Library

image
การจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมของหาดตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี /
Author
นิเยาะ นิแว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G น644 2557
Location
Central Library

image
การจัดการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์เหลืองทองของเกษตรกรตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร /
Author
จารุวรรณ์ บุญนำพา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ337ก 2557
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน /
Author
ทิพวรรณ ถามะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ท478จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ในการสอนเรื่องเพศแก่ลูกวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล /
Author
สุคนธ์ทิพย์ นรสาร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส748
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles