Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2552-2553 /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JF1358.T5 ถ282 2552-53
Location
Central Library

image

image
ทางรอดของธุรกิจส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย : รายงานวิจัย = Business survival of the export medium-sized enterprises in Thailand /
Author
กริช แรงสูงเนิน
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ก244 2557
Location
Central Library

image
ปลานิล: ความเสี่ยงที่จะยอมรับหรือเตรียมรับ /
Author
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ป322ป 2557
Location
Central Library

image
มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน ระยะที่ 2 นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน /
Author
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
Call Number
JQ ช224 2557 ล.2
Location
Central Library

image
มะพร้าวน้ำหอมไทย--ทางเลือกใหม่ที่น่าจับตา /
Author
กฤษณา กฤษณพุกต์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ก282 2557
Location
Central Library

image

image

image
รูปแบบพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน : รายงานการวิจัย = A model for readership development of private university student leaders /
Author
กรองทิพย์ นาควิเชตร
Published
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,
Call Number
LB3605 ก188 2557
Location
Central Library

image

image
เป็ดไล่ทุ่ง : เส้นทางสกัดไข้หวัดนกด้วยเครือข่ายใยแมงมุม /
Author
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ท229 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในภาคอีสาน : รายงานการวิจัย /
Author
ทัศนีย์ สิทธิวงศ์
Published
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ท365 2557
Location
Central Library

image
โครงการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย /
Published
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
Call Number
LB2339.T5 ค962 2557
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles