Search again

Found: 159  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรอบเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท365ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image

image
การคิดและการคิดเกี่ยวกับการรู้ : แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน /
Author
วราวรรณ จันทรนุวงศ์
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
BF441 ว323
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการโครงการทางวิชาการสำหรับครูประถมและรูปแบบโครงการฝึกอาชีพ = The management of The Academic Project for Primary Teachers and the Career Training Program /
Author
กุลจิรา รักษนคร. kku-ed.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD5715.5.T5 ก725 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /
Author
ยุวดี ไชยนิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย442บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1: พหุกรณีศึกษา /
Author
อรุณี ฮาตแสนเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ419บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้า /
Author
สุนิสา อ่อนตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส818 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประสมวงดนตรีไทย = Thai music ensembles /
Author
ธรณัส หินอ่อน.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML345.T5 ธ312 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วันชาติ แก้วปาน
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว428 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 /
Author
พระระพีพัฒน์ หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ365 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย /
Author
นันทนา ราชเฉลิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS น418
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ชลดา ห้องแซง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช221 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศ...
Author
พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ734 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 2 /
Author
จุฑามาศ หงษ์คำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ628ก 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles