Search again

Found: 75  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"จากบรรพชนถึงลูกหลาน ขี้เหล็กใหญ่ชัยภูมิ" /
Author
นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) : ทีมงานนักมานุษยวิทยาเดินดินบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ,
Call Number
DS589.ช399 น424จ 2557
Location
Central Library

image
It's not just a train. It's a future : สถานีหน้า--อนาคต /
Published
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
TF1413.T5 อ722 [2557]
Location
Central Library

image
การค้าชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย ค.ศ. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR - Thailand 2007-2013 /
Author
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
HF1594.55.Z4L28 ส752 2557
Location
Central Library

image
การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่งคงของเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฏา เงาศิลป์ชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก279จ 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การปรับตัวภายใต้วิถีแห่งซิกข์ในสังคมไทย /
Author
อภิรัฐ คำวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Call Number
DS อ261 2557
Location
Central Library

image

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบและพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทางด้านดนตรี /
Author
จิตติวิทย์ พิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT จ426 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ความมั่นคงทางทะเล: ปัญหาและความท้าทายต่อเสถียรภาพความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /
Author
วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
KZA1692 ว692 2557
Location
Central Library

image
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนต่อปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก สปป.ลาว /
Author
ทัศน์ไท พลมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ท359ค 2557
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles