Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัญญาชนบนเส้นด้าย /
Published
Patani Forum,
Call Number
HN ป524ป [2557]
Location
Central Library

image
ปัตตานีวันนี้ = Pattani /
Published
สำนักงานจังหวัดปัตตานี,
Call Number
DS589.ป531 2558
Location
Central Library

image
ปาล์มน้ำมันในอาเซียน : รู้เขารู้เรา /
Author
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ธ662 2557
Location
Central Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อุมาพร สวัสดิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ846 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สาระธรรมชาติรอบตัวโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบทบาทสมมุติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น /
Author
สตพร วรสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส163 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยใช้โปรแกรมอบรมครู /
Author
ปาจรีย์ วงษ์ไกร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ป542 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
โสภิษฐ์ สินล้าน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส987 2557
Location
Central Library
Education Library

image
พริก : คู่ครัวไทย ปลูกง่าย รายได้งาม /
Published
มติชน,
Call Number
SB307.P4 พ424 2557
Location
Central Library

image
พัฒนาคน -- พัฒนาการเรียนรู้ = HRD developm people develop learning /
Published
สำนักงาน,
Call Number
HF5549.5.M3 พ533 2557
Location
Central Library

image
พิธีกรรมหลังความตายของชนเผ่าม้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปีคริตศักราช 1975 ถึงปีคริสตศักราช 2012 /
Author
สุพจน์ ทองเนื้อขาว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GT ส826 2557
Location
Central Library

image
ภาพสะท้อนค่านิยมด้านเพศวิถีในบทเพลงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 /
Author
อรวรรณ ชมดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ อ372 2557
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ718ภ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา /
Author
บรรพต รู้เจนทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ176 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /
Author
บุญชู สุนธงศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ437 2557
Location
Central Library
Education Library

image
มรณสติในพระไตรปิฎก /
Author
สุภีร์ ทุมทอง
Published
ภาพพิมพ์,
Call Number
BQ4487 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles