Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ฉันท์กล่อมช้างพังและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง /
Author
ปรมานุชิตชิโนรส,
Published
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน,
Call Number
PL4205 ป169 2557
Location
Central Library

image
ชุดความรู้สำหรับพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว /
Published
สำนัก,
Call Number
HQ759.915 ช613 2557
Location
Central Library

image
ตัวละครในรามเกียรติ์ /
Author
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
Published
เศรษฐศิลป์,
Call Number
NC335.A1 ศ861ต 2557
Location
Central Library

image
ทักษะภาวะผู้นำด้าน soft skills ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
วาริษา ประเสริฐทรง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว483ท 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ทางรอดของธุรกิจส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย : รายงานวิจัย = Business survival of the export medium-sized enterprises in Thailand /
Author
กริช แรงสูงเนิน
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ก244 2557
Location
Central Library

image
ทุเรียนไทย : ความเสี่ยงบนคุณภาพที่บิดเบือน /
Author
จริงแท้ ศิริพานิช
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD จ164 2557
Location
Central Library

image
นามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์ : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ /
Author
นารี กรุมรัมย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
CS น487 2557
Location
Central Library

image
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 12 ฮักแพงผูกพัน = The 12th contemporary art exhibition by Isan artists : unlimited friendship /
Author
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินอีสาน.
Published
กลุ่มศิลปินอีสาน 2557-2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N5085.T5 น594 2557
Location
Central Library

image
น้ำหยดเดียว /
Author
ครอบครัวมีศุขและผู้ร่วมปฏิบัติงาน
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
DS578.32.อ555 น537 2557
Location
Central Library

image
บทบาทผู้หญิงในวัฒนธรรมอีสานภายใต้สังคมทุนนิยม /
Author
อรุณี ศรีรักษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ419 2557
Location
Central Library

image
ประชากรไทย : อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต /
Author
บุญเลิศ เลียวประไพ
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HB บ564 2557
Location
Central Library

image

image
ปลานิล: ความเสี่ยงที่จะยอมรับหรือเตรียมรับ /
Author
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ป322ป 2557
Location
Central Library

image
ปะคำ : วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนเลี้ยงช้างภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม /
Author
เภา บุญเยี่ยม
Published
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
GF ภ812 2557
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /
Author
บุษกร บุญทศ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ672 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles