Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สมหวัง สีหะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ส289 2557
Location
Central Library

image
ครูกฎหมาย ครูผู้เป็นแบบอย่างของศิษย์ ครูผู้ยึดถือความสุจริต /
Author
คนึง ฦาไชย
Published
วิญญูชน],
Call Number
KPT110.K3 ค142 2557
Location
Central Library

image
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาในประเทศไทย /
Author
กัญญาภัค พละสินธุ์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ก384 2557
Location
Central Library

image
ความต้องการพัฒนาคลังความรู้สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /
Author
พัณณิตา นันทะกาล
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA พ539 2557
Location
Central Library

image

image
ความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังแสงใต้ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภนุช ตรีเนตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ศ693 2557
Location
Central Library

image
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงมโนมติ /
Author
นฤดล บรรจง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น269 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ความเสี่ยงบนความยั่งยืนของมังคุด /
Author
จริงแท้ ศิริพานิช
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD จ164ค 2557
Location
Central Library

image
คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ /
Author
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
Published
มูลนิธิฟรีดวิค เอแบร์ท สำนักงานประเทศไทย,
Call Number
JC423 ส731 2557
Location
Central Library

image
คู่มือการทำงานกับสตรีมุสลิม /
Published
สำนักฯ,
Call Number
HQ1170 [2557]
Location
Central Library

image
คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน /
Published
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HM781 ค695 2557
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
คู่มือบวชพระ /
Author
ปฤณ อัครผลพานิช
Published
อมรินทร์ธรรมะ,
Call Number
BQ5220 ป477 2557
Location
Central Library

image
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานการวิเคราะห์ /
Author
กาญจนา กว้างตระกูล
Published
งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
HD ก425 2557
Location
Central Library

image
งานช่างคำช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย /
Author
สันติ เล็กสุขุม
Published
มติชน,
Call Number
N7321 ส582ง 2557
Location
Central Library
Architecture Library

image
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน : ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น /
Author
มิ่งขวัญ สายเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ม556 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles