Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 /
Author
ณภิญรัตน์ ทัพขวา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ161ร 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
รัชนีกร วงศ์สะอาด
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร334ม 2557
Location
Central Library
Education Library

image

image
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของประเทศไทย /
Author
วันวิสาข์ ไชยฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว436ก 2557
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสาน : ทฤษฎีวงความหมาย /
Author
นันทิญา พันธ์โชติ
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN น427 2557
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โชติมา วัฒนะ
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ช827 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้คู่เยาวชนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ร่วมกับเทคนิคแผน...
Author
กมลชนก มงคลแก้วเลิศ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HB ก136 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาตัวแทนความคิดเรื่องคลื่นเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย - สังเกต -อธิบาย (POE) /
Author
สิทธิพงษ์ เมืองโคตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส722ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความตระหนักในความปลอดภัยเรื่อง สารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน /
Author
ชุติมา จำรัสแนว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช617ศ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถ...
Author
ณัฐกานต์ เจริญกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ322ร 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาพลังงานของลูกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (FMJ) และขนาด 11 มิลลิเมตร (FMJ) ยิงบนตัวถังรถยนต์ /
Author
ณัฐพล มูลวิริยกิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ342ก 2557
Location
Central Library

image
การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมกาแฟ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบเมือง /
Author
เกียรติกร พันวา
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GT ก852 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี /
Author
รัสดี อาแว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ร393 2557
Location
Central Library

image
การสร้างความหมายพระพิฆเนศในสังคมอิสานสมัยใหม่ /
Author
ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BL ฐ361 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles