Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมนามธรรมด้านหัตถกรรม จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วชิรญา ตติยนันทกุล
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ว147 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานริมชายแดนโขงสู่ความยั่งยืน /
Author
วิตติกา ทางชั้น
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ว577 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข /
Author
มุทิตา ค้าขาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ม627 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาตัวแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับประเทศไทย /
Author
ปัญญา จันทโคต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ป524 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปานจันทร์ จิตรีพรต
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ป546 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยนิทานพื้นบ้านอีสานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of skills in Thai subject through I-San folk tales for prathomsuksa IV students /
Author
เจษฎามาศ คงสวัสดิ์
Published
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1577.T5 จ755 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนานโยบายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำหรับคนพิการของประเทศไทย /
Author
ปัทมากร เนตยวิจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ป533 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาระบบงานสารบรรณของเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธีรพร ตั้งใจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ธ632 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาระบบฐานความรู้วัฒนธรรมความเชื่อในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การประยุกต์เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
วิระพงศ์ จันทร์สนาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR ว686 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะในนักศึกษา = The development model of public mind development in students /
Author
จุฬาภรณ์ โสตะ
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB3609 จ679 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ /
Author
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ498ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสวัสดิการทางเลือก : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ประดิษฐ์ นัดทะยาย
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ป267ก 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีคนพิการด้านสติปัญญาและพัฒนาการ /
Author
ธิรากร มณีรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ611 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม /
Author
ธนาวรรณ พิณะเวศน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลัอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ249 2557
Location
Central Library

image
การฟื้นฟูอนุรักษ์และประเมินผลการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน : กรณีศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วัชรี ทองมี
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ว387 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles