Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์ /
Published
สำนัก,
Call Number
HD30.28 ก469 2557
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา = Applied of multimedia as information literacy skil...
Author
สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์
Published
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA3075 ส784 2557
Location
Central Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วันชาติ แก้วปาน
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว428 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินประสิทธิภาพขนาดของยาพราซิควอนเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในแมว /
Author
ปิยะ เสรีรักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ป621ก 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เครือวัลย์ ประทุมแย้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ค759 2557
Location
Central Library

image

image
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 /
Author
พระระพีพัฒน์ หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ365 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต่อโครงการพัฒนาชนบทของรัฐในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ลีปอ จา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ล513 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ชลดา ห้องแซง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช221 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาครูในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม /
Author
ชัชชัย โชมขุนทด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช353ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open approach) /
Author
ปนัดดา นามวิจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ป161 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรียง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) /
Author
ไพสุดา แก้วลือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ999ก 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles