Search again

Found: 160  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน /
Published
วัดเหมอัศวาราม,
Call Number
BQ6345.H4H4 ส663 [2557?]
Location
Central Library

image

image
สุข เรียบง่าย เปล่งประกายความดี /
Author
สมบัติ กุสุมาวลี
Published
ซันแพคเกจจิ้ง,
Call Number
HD6955 ส254 2557
Location
Central Library

image
สุขกาโรบูชา /
Author
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
Published
ทีเอสอินเตอร์พริ้น,
Call Number
BQ976 ห313 2557
Location
Central Library

image
หอยนางรมสุราษฎร์ธานี : ความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับ /
Author
พงษ์เทพ วิไลพันธ์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD พ156 2557
Location
Central Library

image

image
เต่าน้อยอองคำ /
Author
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
Published
สุเทพการพิมพ์,
Call Number
Juv.2 ณ339 2557
Location
Central Library

image
เป็ดไล่ทุ่ง : เส้นทางสกัดไข้หวัดนกด้วยเครือข่ายใยแมงมุม /
Author
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ท229 2557
Location
Central Library

image
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่งการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
Published
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,
Call Number
D16 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร /
Author
กัญรดา ศรีสุรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก384 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร /
Author
นารี ไตรแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น487 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนแม่จ้อ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธัญลักษ์ สุทุม
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ธ469น 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
จรรยวรรธน์ แสนนามวงษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS จ147 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 /
Author
ธนัช พัธนภาคินทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ199 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles