Search again

Found: 94  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"เมียน้อย" ภาพสตรีชายขอบที่สื่อผ่านเพลงลูกทุ่ง /
Author
พัชนุช เครือเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ พ516 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสกลนคร /
Author
วินิธา พานิชย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ว633 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร /
Author
ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ฉ231 2557
Location
Central Library

image
กลวิธีทางภาษาและเนื้อหาในการบรรยายธรรมะของอาจารย์บุญเสริม ธมฺมปาโล /
Author
ศิริพร ดอนเตาเหล็ก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ศ463 2557
Location
Central Library

image
การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
จรูญลักษณ์ สุพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG จ181 2557
Location
Central Library

image
การนำเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอลำ /
Author
จักรกริช โพธิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML จ214 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้า /
Author
สุนิสา อ่อนตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส818 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วันชาติ แก้วปาน
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว428 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินประสิทธิภาพขนาดของยาพราซิควอนเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในแมว /
Author
ปิยะ เสรีรักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ป621ก 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เครือวัลย์ ประทุมแย้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ค759 2557
Location
Central Library

image
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 /
Author
พระระพีพัฒน์ หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ365 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต่อโครงการพัฒนาชนบทของรัฐในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ลีปอ จา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ล513 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles