Search again

Found: 121  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเมตาคอกนิชันของนักเรียนระดับประถมศึกษา /
Author
วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว385ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
อรวรรณ เตชะพรพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ372กพ 2559
Location
Education Library

image
การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed methods: paradigms of research for the 21st century /
Author
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง.
Published
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง,
Call Number
H62 ส616ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว = Multivariate analysis /
Author
สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
Published
จามจุรีโปรดักส์,
Call Number
QA278 ส657 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย /
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA276 ก399 2559
Location
Education Library

image
การศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนมติของนักเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
จินตหรา ขันเพียแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ484 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบปีนภูเขา ในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ684ศ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค KWDL /
Author
วลัยพร โล่ห์เส็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว344ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังความคิด /
Author
สุพรรษา บุตตเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ส829 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
จิระประภา ไชยวุฒิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ517 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอม : วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
สุวิชา ชาพิทักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส879 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาตัวแทนความคิดและความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแพร่และการออสโมซิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (MBI) /
Author
ชัยพิชิต วาระสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ช398 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิดในคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
Author
กิตติศักดิ์ ใจอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก675ศ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาประสบการณ์ในเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อน โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) /
Author
ดวงรัตน์ มาตย์สาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ด225 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมโนมติลิมิต ตามกรอบทฤษฎี APOS โดยใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ /
Author
สัญลักษณ์ นักลำทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส558 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles