Search again

Found: 175  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ : งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 /
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
สำนัก,
Call Number
Q179.92 ต199 2560
Location
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
ตำราการตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพร เล่ม 5 ว่าด้วยการตรวจเอกลักษณ์ผงพืชสมุนไพร = Text book of identification of medicinal plants vol.5 identification of powdered medicinal plants /
Author
สมพร (ภูติยานันต์) หิรัญรามเดช
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
QK99 ส265 2536 ล.5
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ /
Author
วิฑูรย์ ไวยนันท์
Published
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
QL757 ว574,QX4 ว33 2535
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ประสิทธิผลของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการลดอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
สายนที นนท์ขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส658 2558,WA ส658 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งโรงพยาบาลในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์ 75 /
Author
น้ำฝน จำปามูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น525,WA น525
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิภาพของระบบแอนแอโรบิกไมเกรทติ้งแบลงค์เก็ตรีแอคเตอร์ (เอเอ็มบีอาร์) ในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ /
Author
วาสนา กิตติวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ว491,TD ว491
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกลุ่มย่อยสลายไขมันที่แยกได้จากถังดักไขมันในการบำบัดไขมันและน้ำมันในน้ำเสีย /
Author
อูน ตะสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ735,QW อ869 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินที่ผ่านระบบกำจัดน้ำเสียแบบร่องซึมกรณีถังเกรอะที่มีระยะพักตัวแตกต่างกัน /
Author
วิไลวัล ศรีสุโพธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว735 2557,WA ว735 2555
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดยโสธร /
Author
ศักดา ผาจำปา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ321
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
Author
ฤทธิรงค์ บูรพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฤ174ป,WK ฤ174ป
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่งอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุขกัญญา ช่อมะลิ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส742,WA ส742
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารร้านหมูกระทะ กรณีศึกษา: ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ประภาพร จันทะวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป342ผ,WA ป342ผ
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ำวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อรรคพล ภูผาจิตต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ738
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโครงการปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยเน้นทางด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
เพชรไสว ลิ้มตระกูล
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR182.5 พ878,WA590 ผ191 2533
Location
Medical Library
Public Health Library
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น455 2557,WD น455 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles