Search again

Found: 175  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรในสำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ปวีณา พันธุศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป496,WA ป496
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ปฐมา ไวยวุฒินันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป145
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จารุณี บุญไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ322 2559,WA จ322 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel /
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา
Published
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA276.4 ก399 2553
Location
Public Health Library

image
การวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย /
Author
สุพล ดุรงค์วัฒนา
Published
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA278.2 ส829
Location
Central Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน /
Author
สุพล ดุรงค์วัฒนา
Published
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA279 ส829
Location
Education Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาสิ่งแวดล้อม = Environmental studies /
Author
วินัย วีระวัฒนานนท์
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
QH541 ว621ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Medical Library
Central Library
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library

image
การสั่งยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี: Interrupted time series /
Author
สุมิตรา สงครามศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ746
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยหน้าจอป้อนข้อมูล 2 แบบ /
Author
สงบ เสริมนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส137,WA ส137
Location
Central Library
Public Health Library

image
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ /
Author
วิเชียร เกตุสิงห์
Published
ชมรมผู้สนใจงานวิจัยทางการศึกษา,
Call Number
QA276.4 ว559 [2536]
Location
Central Library
Public Health Library

image
ข้อมูลที่นักวิจัยควรทราบ /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวิจัย
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.12/10-4,Q180.A1 ข291
Location
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Public Health Library
Central Library
Dentistry Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหลตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
จันจิรา ทิพวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ238 2558,WE จ238 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ /
Author
ธีระพร วีระถาวร
Published
อักษรกราฟฟิค,
Call Number
QA273 ธ666 2537
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles