Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม = Management of safety engineering in industrial /
Author
วิภารัตน์ โพธิ์ขี.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T55 ว654ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนด้านเคมีและชีวภาพของน้ำพริกและน้ำจิ้มที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
นัฏกร สุขเสริม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX น386 2557,WA น386 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนทางเคมีและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อมรรัตน์ วิลัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ286ก 2557,WA อ286ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย /
Author
ธีรศักดิ์ พาจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ654,WE ธ654
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของโรงครัววัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ศศธร น้อยอามาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ286 2557,WA ศ286 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความเข้มข้นและขนาดอนุภาคของเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศราวุฒิ แสงคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ศ168 2557,TD ศ168 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
คู่มือศึกษาพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Published
ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ReCMeRT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK495.Z65 ค695
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินที่ผ่านระบบกำจัดน้ำเสียแบบร่องซึมกรณีถังเกรอะที่มีระยะพักตัวแตกต่างกัน /
Author
วิไลวัล ศรีสุโพธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว735 2557,WA ว735 2555
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น455 2557,WD น455 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน = Municipal solid waste management engineering /
Author
ธเรศ ศรีสถิตย์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD791 ธ389 2557,WA778 ธ389 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์ฝุ่นละอองในหมู่บ้านจัดสรรที่มีการก่อสร้างเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สาวิตรี สุมาโท
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส687 2557,WA ส687 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มณฑิรา มูลศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม122 2557,WA ม122ส 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมการทำงานและสภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหัตกรรมหมอนขิด กรณีศึกษา : ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร /
Author
สุภาณี จันทร์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส837ส 2557,WA ส837 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ของการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมกึ่งต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 /
Author
สุพล บ่อคุ้ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส829 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles