Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ :bวิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย /
Published
ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ,
Call Number
DS570.M6 ส733 2558
Location
Central Library

image
SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้อง /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HD62.7 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

image
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดกีตาร์บลูส์ กรณีศึกษา: สุภร ธัมวงศานุกูล/
Author
ปรเมศ กาจหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ360
Location
Central Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลลป์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามรูปแบบของ Harrow เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/
Author
สุรัตนา ปัญจพรอุดมลาภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ370
Location
Central Library

image
การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำชีจังหวัดมหาสารคาม /
Author
จิรัญญา สนิทวัฒนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ533
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคSTADที่เน้นกระบวการแก้ไขปัญหาของPolayเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /
Author
ทักษยา วงค์คำภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ530
Location
Central Library

image
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็นกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร /
Author
สิริพร ศิริฟอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส731ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล กรณีศึกษา: ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
Author
อนงค์ฤทธิ์ พรมสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ353
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ14
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ = Organization development and change /
Author
จิตติ รัศมีธรรมโชติ.
Published
จิตติ รัศมีธรรมโชติ,
Call Number
HD58.8 จ419 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
คู่มือ Happy money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน /
Published
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
Call Number
HG179 ค695 [2558]
Location
Nong Khai Campus Library

image
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง,
Call Number
HE8390.55.Z5 ค695 2558
Location
Central Library

image
ธรรมบรรยายทางวิทยุ อส. ระหว่างกาลทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
Author
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน), สมเด็จพระสังฆราช, 2456-2556.
Published
สำนักราชเลขาธิการ,
Call Number
BQ4165 ธ347 2558
Location
Central Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles