Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาชุมชนรักษ์ไตโดยชุมชน ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
กวิศรา สอนพูด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก330 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น /
Author
ภาณุพงษ์ พังตุ้ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ภ432 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของสถานบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
สรัญญา มาตราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส349 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธ์ /
Author
พงศธร ทิพย์อุทัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ125 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองโรคไตเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ทวี ศิลารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท185 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะที่ 1 และ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
กิ่งกมล พุทธบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก631 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ151 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ณ ตำบลหนองหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร/
Author
กรรณิกา ภูธรเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก172 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความเครียดและการปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ /
Author
รัชนี เสนาน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร333 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา /
Author
สุวารีย์ ไชยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส898 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7/
Author
หนึ่งฤทัย ยุบลชิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ห159 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
คุณวิเศษของการทำสมาธิ /
Author
พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร).
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
BQ5630.S16 พ335 2562
Location
Central Library
Education Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ยุพดี ดู่ป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ย384 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
ประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวตามการรับรู้ของสตรีสูงวัยผู้ไท : การศึกษาเชิงคุณภาพ /
Author
วริดา นิลธิราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว327 2562
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles