Search again

Found: 717  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออก : พลวัตในบริบทสังคมไทย /
Author
ปรารถนา แซ่อึ้ง
Published
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
GF ป453 2557
Location
Central Library

image
การธำรงชาติพันธุ์ของคนทวายในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า /
Author
ภูมิชาย คชมิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ภ667 2558
Location
Central Library

image
การนำเสนอภาพแทนของรักร่วมเพศชายในเพลงลูกทุ่งและหมอลำ /
Author
จักรกริช โพธิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML จ214 2557
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 /
Author
ยุวดี ไชยนิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย442บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้า /
Author
สุนิสา อ่อนตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส818 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การบริหารหลักสูตร = Curriculum management /
Author
นิตยา เปลื้องนุช
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB2806.15 น577 2554
Location
Central Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์ /
Published
สำนัก,
Call Number
HD30.28 ก469 2557
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ"เปิดโลกออทิสติก" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 = World autism awareness day : WAAD /
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ"เปิดโลกออทิสติก"
Published
ศูนย์,
Call Number
HQ773.8 ก482 2555
Location
Central Library

image
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 /
Author
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ
Published
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
LB2805 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา = Applied of multimedia as information literacy skil...
Author
สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์
Published
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA3075 ส784 2557
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ไมตรี เหล่าภักดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ม965 2557
Location
Central Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วันชาติ แก้วปาน
Published
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ว428 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles