Search again

Found: 717  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระต่ายน้อยเนตรแดง /
Author
มณีรัตน์ บุนนาค,
Published
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร,
Call Number
Juv. 3 ม137ก 2558
Location
Central Library

image
กระบวนการจัดการสารสนเทศยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ NISPA) ของจังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรพันธ์ เอื้องสัจจะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ225 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสกลนคร /
Author
วินิธา พานิชย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ว633 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์จุดกระแส = The tipping point /
Author
แกลดเวลล์, มัลคอล์ม,
Published
วีเลิร์น,
Call Number
HM1033 ก889 2556
Location
Central Library

image
กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร /
Author
ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ฉ231 2557
Location
Central Library

image
กลวิธีทางภาษาและเนื้อหาในการบรรยายธรรมะของอาจารย์บุญเสริม ธมฺมปาโล /
Author
ศิริพร ดอนเตาเหล็ก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ศ463 2557
Location
Central Library

image
กองทัพกับประชาธิปไตย /
Published
บพิธการพิมพ์,
Call Number
UA853.T5 [2554]
Location
Central Library

image
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก /
Author
จิตติชัย รุจนกนกนาฎ
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HF3800.55.Z5 จ422ตอ 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์ = Business ethics management : the foundation of CSR /
Author
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
Published
ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
HF5387 2555
Location
Central Library

image

image
การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
จรูญลักษณ์ สุพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG จ181 2557
Location
Central Library

image
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
คุณาสิน โพธิ์ทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ค649 2557
Location
Central Library

image
การดำเนินการหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์
Published
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
Call Number
KPT ก491ด [2558]
Location
Central Library

image
การดำเนินงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
มยุรี วงษ์วชิรโชติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
KPT ม189ก 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles