Search again

Found: 65  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความเสี่ยงบนความยั่งยืนของมังคุด /
Author
จริงแท้ ศิริพานิช
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD จ164ค 2557
Location
Central Library

image

image

image
ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานการวิเคราะห์ /
Author
กาญจนา กว้างตระกูล
Published
งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
HD ก425 2557
Location
Central Library

image
จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2552-2553 /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JF1358.T5 ถ282 2552-53
Location
Central Library

image

image
ทางรอดของธุรกิจส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย : รายงานวิจัย = Business survival of the export medium-sized enterprises in Thailand /
Author
กริช แรงสูงเนิน
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ก244 2557
Location
Central Library

image
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ = Buddhist prayer benefits among three-generation population /
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
BQ ป233 2558
Location
Central Library

image
ปลานิล: ความเสี่ยงที่จะยอมรับหรือเตรียมรับ /
Author
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ป322ป 2557
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกรมราชทัณฑ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย /
Author
เพลินใจ แต้เกษม
Published
กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์,
Call Number
HV พ924 2553
Location
Central Library

image
ปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งระหว่าง "งาน" กับ "ครอบครัว" ในสังคมโลกาภิวัฒน์ /
Author
สุพจน์ เด่นดวง
Published
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
Call Number
HD ส826ป 2558
Location
Central Library

image
มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน ระยะที่ 2 นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน /
Author
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
Call Number
JQ ช224 2557 ล.2
Location
Central Library

image
มะพร้าวน้ำหอมไทย--ทางเลือกใหม่ที่น่าจับตา /
Author
กฤษณา กฤษณพุกต์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD ก282 2557
Location
Central Library

image
รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานการศึกษาวิจัย /
Author
ปวริศร เลิศธรรมเทวี
Published
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT ป492 2558
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles