Search again

Found: 103  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Sustainable agriculture development in the Northeast /
Author
ไพฑูรย์ คัชมาตย์. kku-ag.
Published
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S494.5.S86 พ975
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์ความมั่งคั่ง รายได้ และหนี้สินของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
จรัญ ไทยานนท์. kku-ag.
Published
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD2080.55.Z9N65 จ154
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์เชิงสถิติการค้าชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Statistical analysis of Thai-Laos border trading in the Northeast /
Author
ชุติมา พรหมเมศ
Published
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Sc/St ช617ช 2543
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Central Library
Architecture Library
Education Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-3 กันยายน 2536 ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Wor...
Author
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
Published
ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
S539.7 ก525กพ
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง /
Author
มณีมัย ทองอยู่
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
HD8039.R482T5 ม134
Location
Central Library
Architecture Library
Nong Khai Campus Library

image
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชที่ยั่งยืนในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Vetiver utilization for sustainable yield in salt affected area of the Northeast, Thailand /
Author
สันติภาพ ปัญจพรรค์. kku-ag.
Published
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB303.V4 ส584
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
กีฬาพื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่นและคุณค่า /
Author
ชัชชัย โกมารทัต
Published
สถาพรบุ๊คส์,
Call Number
GV663.T5 ช353อ
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image

image
ขุนลูนางอั้ว : จากตัวอักษรสู่ละคอนเวที /
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN2895.K45 ข529,มข./10-176
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ข้าวพื้นบ้านเชื้อพันธุ์แผ่นดินอีสาน /
Author
จิตติมา ผลเสวก
Published
ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน,
Call Number
SB191.R5 จ425
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
คู่มือการท่องเที่ยวเกษตรท่องเที่ยว = Agro-tourism /
Published
กรม,
Call Number
G156.5.A3 ค659 [254-]
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอีสาน /
Published
มหาวิทยาลัย,
Call Number
Q180.S62 ง356,มข./09-1
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles