Search again

Found: 49  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของยอดเยี่ยม /
Author
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
Published
แลททิซเวิร์ค,
Call Number
DS586 ย177 2560
Location
Central Library

image
All about Taiwan : เที่ยวไต้หวันง่ายมาก /
Author
หนึ่งพันไมล์.
Published
อมรินทร์ทราเวล,
Call Number
DS799.24 ห159 2560
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว หมู่บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี /
Author
พิชญาภา จันศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G พ639 2560
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ17
Location
Central Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The forecasting housing needs and affordability for Thailand 2017-2037 /
Author
ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์.
Published
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD ฉ179 2560
Location
Central Library

image
การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน = Sustainable community resources management /
Author
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร.
Published
สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HN700.592.C6 ธ117 2560
Location
Central Library

image

image
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัย /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน),
Call Number
HG ก491 2560
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน /
Author
ประกอบ อยู่คง.
Published
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,
Call Number
GB ป187 2562
Location
Central Library

image
การย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย /
Published
หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
LB2376.6.M42 ก498 2560
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัชชญา จักรโนวัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G อ517 2560
Location
Architecture Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
กาหลมหรทึก /
Author
ปราปต์.
Published
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว ป448ก 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles