Search again

Found: 87  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
หยุด "การสร้างรางรถไฟไทยขนาด 1 เมตร ระยะทาง 2,606.00 กม. มูลค่า 308,367.57 ล้านบาท" /
Author
สล้าง บุนนาค
Published
กรังด์ปรีช์ อินเตอร์เนชั่นแนล,
Call Number
HE3320.5 ส371 [2557]
Location
Central Library

image

image
อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง /
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
Call Number
DS523.3 อ617 2557
Location
Central Library

image
อาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา = ASEAN studies for adaptation and development needs /
Author
มณทิรา ตาเมือง
Published
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
DS526.7 ม123 [2557]
Location
Central Library

image
เที่ยวเมืองญี่ปุ่น /
Author
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Published
ศยาม,
Call Number
DS812 บ424 2557
Location
Education Library

image
เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history /
Author
เหวียน, คักเวียน
Published
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
Call Number
DS556.5 ห621 2557
Location
Central Library

image

image
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ...
Author
การประชุมสัมมนาเรื่งการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
Published
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,
Call Number
D16 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
รัศมี กลางหล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ร388 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา = The study of community participation in Agro-tourism development in Wang Nam Khiao suff...
Author
เยาวลักษณ์ แก้วยอด
Published
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
Call Number
G ย547 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการสร้งยุทธศาสตร์ความมั่นคงร่วมไทย-เมียนมาร์ /
Author
นันทิยา ทองคณารักษ์
Published
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Call Number
DS528.8.T5 2557
Location
Central Library

image
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ /
Published
ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ,
Call Number
G8027.T54 ผ932 2557
Location
Central Library

image
แม่วัยใส : ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /
Published
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย,
Call Number
HQ759.4 ม885 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles