Search again

Found: 74  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการความปลอดภัย = Safety management /
Author
ธนรัตน์ แต้วัฒนา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
T55 ธ152 2554
Location
College of Local Administration Library

image
การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี /
Author
อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QD51 อ252 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม/
Author
ขวัญชนก แสนวา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HC ข261 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม/
Author
ชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
RM ช521 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การยศาสตร์และการประเมิน /
Author
องุ่น สังขพงศ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
TA166 อ119 2556
Location
Central Library

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย /
Author
ยุทธ ไกยวรรณ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA279 ย351 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Research in library and information science /
Author
ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์.
Published
ชมพูการพิมพ์,
Call Number
Z669.7 ช216 2559
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม /
Author
วโรดม ตู้จินดา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS191.8 ว339 2559
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโต๊ะช่างแอนซีส /
Author
ปราโมทย์ เดชะอำไพ.
Published
Green Life Printing House,
Call Number
TA347.F5 ป451ก 2560
Location
Central Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก /
Author
รจนา จันทราสา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TT876.3 ร117 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม /
Author
ภาวดี อังศุสิงห์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
SB472.45 ภ471 2559,WT155 ภ471 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
การออกแบบและวางผังโรงงาน = Plant layout and design /
Author
สมศักดิ์ ตรีสัตย์.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS155.A648 ส282 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร /
Author
กำจร หลุยยะพงศ์.
Published
โครงการวิจัย"การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร",
Call Number
S544.5.T5 ก561 2560
Location
Central Library

image
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ /
Author
กาญจนา แก้วเทพ.
Published
โครงการวิจัย"การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร",
Call Number
Q179.94 ก425 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles