Search again

Found: 153  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์สำหรับการผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเมทานอล /
Author
เมตตา บัวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม725 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมอากาศในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมคลอไรด์ /
Author
วิชชพล มานาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว531 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองขอนแก่น /
Author
กวิน หมื่นฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของความกว้างรอยต่อและปริมาณเหล็กเสริมระหว่างรอยต่อที่มีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนแบบโดยตรงของรอยต่อชนิดผิวเรียบแบบเปียกในผนังคอนกรีดสำเร็จรูป /
Author
ปองพล อ่อนขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ105
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของวัสดุเชื่อมประสานต่อพฤติกรรมของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท /
Author
ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก976 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของอุณหภูมิสำหรับการแคลไซน์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อคุณลักษณะและประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา OMS-2 ต่อการย่อยสลายโทลูอีนและเบนซีน /
Author
กุลภัสสร์ พงษ์บริบูรณ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-17
Location
Engineering Library

image
ผลของอุณหภูมิในการแคลไซน์ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจนและประสิทธิภาพในการย่อยสีรีแอคทีฟ (สีแดง เบอร์ 120) /
Author
อจลา อนันต์พินิจวัฒนา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-16
Location
Engineering Library

image
พฤติกรรมของชั้นพื้นทางเมื่อเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมแรง /
Author
ขวัญหทัย ทรงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ121
Location
Central Library
Engineering Library

image
พลศาสตร์ของโครงสร้าง = Dynamics of structures /
Author
ณัฐพงษ์ อารีมิตร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA654 ณ339 2561
Location
Engineering Library

image
พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการออกแบบต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว /
Author
นคร ภู่วโรดม.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TA658.44 น114 2561
Location
Engineering Library

image
พัฒนาเร้าเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ IPv6 กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายบน 6LoWPAN /
Author
จีรเกียรติ ภูบุญอบ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-08 [2558]
Location
Engineering Library

image
ฟลูอิไดเซชัน = Fluidization /
Author
เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ.
Published
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TP156.F65 บ783 2560
Location
Engineering Library

image
มายเควสชันทีเอช แอปถามตอบของฉัน /
Author
วัตสัน หอมสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-25 [2558]
Location
Engineering Library

image
ระบบการทำงานร่วมระหว่างหุ่นยนต์และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย /
Author
พชรพงษ์ บาตดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-07 [2558]
Location
Engineering Library

image
ระบบชุดควบคุมความสว่างแบบไร้สาย /
Author
วุฒิศักดิ์ นาชัยธง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-27 [2558]
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles