Search again

Found: 153  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมของตัวเก็บประจุที่มีวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์ไม้ยางพาราและไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-11
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอาร์เซไนต์โดยใช้แมงกานีสออกไซด์ร่วมกับวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ /
Author
จักรภพ พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ226ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำแบบลูกสูบชักด้วยแอร์แว /
Author
วศิน สิรินันทเกตุ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
Call Number
Pro.re. No.A15-11
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มปริมาณการขนส่งแบบส่งตรง โดยการจัดกลุ่มลูกค้าในฤดูกาลที่ต่างกัน กรณีศึกษา: บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
ดุษฤดี จิตประพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ด749ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
นรงค์ วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น214 2560
Location
Engineering Library

image
การใช้เถ้าลอยจากหม้อต้มไอน้ำในการบำบัดสีของน้ำทิ้งด้วยกระบวนการดูดซับ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ /
Author
ฐิติมา นิกรสังขพินิจ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-19
Location
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์โดยใช้กรดและด่าง /
Author
ธนวัฒน์ ตรันเจริญสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-22
Location
Engineering Library

image
ขั้วแคโทดจากนาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศ /
Author
ธนรักษ์ เยี่ยมพนมคุณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-18
Location
Engineering Library

image
ความเป็นไปของสารไตรฮาโลมีเทนและสารฮาโลอะซิโตไนไตรล์ในระบบสูบจ่ายน้ำประปาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สิโนรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส769ค 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความเป็นไปได้ของกระบวนการการเติมโอโซนในการปรับปรุงการกำจัดแมงกานีสในน้ำ /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-07
Location
Engineering Library

image
คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Environmentally friendly concrete /
Author
วันชัย สะตะ.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA439 ว427ค 2560
Location
Engineering Library

image
คุณลักษณะของพอลิเมอร์จำรูปร่างชนิดใหม่ได้จากอีพ็อกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ /
Author
จิตติมา คงขลิก.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-20
Location
Engineering Library

image
ต้นแบบหุ่นยนต์ดับเพลิง /
Author
กฤษดา กองอาษา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-13 [2558]
Location
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำใต้ดินด้วยกรีนแซนด์ร่วมกับคลอรีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต /
Author
ปณิธาน ทาแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป148ป 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles