Search again

Found: 1,556  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 : The heart of pediatrics /
Published
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS200 ก482 2561
Location
Medical Library

image
การประชุมวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2561.
Author
การประชุมวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ก482 2561
Location
Central Library

image
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 (GP) /
Author
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1003
Location
Central Library

image
การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติเพื่อการวิจัย = Applications of the multidimensional item response theory of research /
Author
พัชรี จันทร์เพ็ง Kku-ed.
Published
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB3051 พ524 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ /
Author
สุขสรรค์ กันตะบุตร.
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HC445.Z9S9 ส743 2561
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR /
Author
ชัยยศ พิรักษ์.
Published
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
QA76.8 ช416 2561
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา = Applications of soil cement in civil engineering works /
Author
พิทยา แจ่มสว่าง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TE210.5.S6 พ671 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากข้าวโพดหวาน (Zea mays saccharata) สำหรับการศึกษาทางวิทยาเซลล์และโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชดอก /
Author
รุจิรา ทองศรีสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ946
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กออกไซด์ในการตรวจพิสูจน์การขูดลบร่องรอยเลขหมายรถยนต์ /
Author
ศิริวัฒนา อุ่นผาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ990
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library

image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0134,LB ช434 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
รัตนาวรรณ พนมชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ร378ก 2561
Location
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชนันท์ ชินรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ911,W น557 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation /
Author
ไพโรจน์ วิริยจารี.
Published
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TX546 พ992 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles