Search again

Found: 1,607  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แม่คุยกับลูก หน่า, ยุ้ย ลูกรัก /
Author
แกมกาญจน์ ศุภวรรณ.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
PL4209.ก886 ก886 2561
Location
Central Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธีร์ธวัช พิมพ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1262
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1327
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายจังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุภัทธา สุขวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1337,W ส834ร 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเจ้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม /
Author
นิลวรรณ ทองพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1301
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุภาพร เจือมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1254
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์เพ็ญ ภูมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1265
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเลย /
Author
ศุมาลิณ ดีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1270
Location
Central Library
Public Health Library

image
แล็กโตบาซิลลัสพื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ /
Author
สมหญิง ธัมวาสร.
Published
ศรีเมืองการพิมพ์,
Call Number
QW142.5.A8 ส287ล 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
แสงวิทยาบรรณานุสรณ์ 55 ปี : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี /
Author
โรงเรียนแสงวิทยา
Published
โรงเรียนแสงวิทยา,
Call Number
LG395.T5.ส962 ส962ว [2561]
Location
Education Library

image
แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศิรินภา จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ457ส 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
แห่งความเข้าใจ -- ในเศรษฐมิติ /
Author
จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล.
Published
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
HB139 จ512 2561
Location
Central Library

image
แอโรบิก.
Author
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-256
Location
Central Library

image
โครงการ "ภาพความทรงจำอาณาจักรอินคาและอาณาจักรอยุธยาในเรือนมยุรา และ Los rios profundos (สายน้ำลึก) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ภาสุรี ลือสกุล.
Published
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
PL ภ515 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles