Search again

Found: 1,068  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำกับดูแลโฆษณา : หลักการ แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา /
Author
บุหงา ชัยสุวรรณ.
Published
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5813.T5 บ684 2561
Location
Central Library

image
การกำจัดสีแอซิดในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื้อหุ้มเมล็ดมะขาม : รายงานการวิจัย = Decolorization of acid dyes using Tamarind seed husk absorbent material /
Author
พรทิพย์ ธูปถมพงศ์.
Published
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TD758.5.C65 พ239 2561
Location
Central Library

image
การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ /
Author
วุฒิสาร ตันไชย.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JS7153.4.A1 ว874ก 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image

image
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยหอมทอง (Musa acuminata ''Kluai Hom Thong'') /
Author
วศิน ภูศรีฐาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ984
Location
Central Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองต่อความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง /
Author
อาทิตยา ชุมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1046
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสุกรที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในลูกสุกรหลังหย่านม /
Author
สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส773ก 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การคัดเลือกและชักนำให้อ้อยเกิดความทนทานต่อแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยโดยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter oryzae 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia 5LSO2 /
Author
วิสุดา วรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ983
Location
Central Library

image
การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี : สมดุลมวลในกระบวนการเคมี = Principle calculations in chemical Engineering : material balance in chemical process /
Author
วิภาวี ขำวิจิตร.
Published
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
Call Number
TP155 ว657 2561
Location
Central Library

image
การจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จีราวัฒน์ ธีราวุธจรุงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1413
Location
Central Library

image
การจัดการความรู้ในองค์กรของเรือนจำกลางนครพนม /
Author
อทิตยา พงค์ชยุดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1444
Location
Central Library

image
การจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา = Stress management and psychological skill training in sport /
Author
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number
GV706.4 ธ261 2561
Location
Central Library

image
การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ : แนวคิดและกรณีศึกษา /
Author
สมพร อิศวิลานนท์.
Published
สถาบันคลังสมองของชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
Q180.A1 ส265 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles