Search again

Found: 567  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0134,LB ช434 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล /
Author
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1230
Location
Central Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา /
Author
รัฐนันท์ นันทจักร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1439
Location
Central Library

image
การผลิตภาพยนต์สารคดีเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของพรานปลาบ้านคอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว เรื่อง "ดอนคอน วิถีแห่งพราน" /
Author
กังสดาน จงคา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1114
Location
Central Library

image
การผลิตวีดิทัศน์ /
Author
ณัฐวัฒน์ โสมดี.
Published
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
LB1044.75 ณ359 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง สำหรับประเทศไทย 4.0 /
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ.
Published
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2833.4.T5 พ435ก 2561
Location
Central Library

image

image
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สถานการณ์จำลองตามกรอบโมเดลการเรียนรู้แบบคู่ควบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
Author
สุรีย์รัตน์ สัชฌุกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0132,วพ1183
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารปลอดสารพิษไร่สวนผัก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จินต์ศุจี รัตนะเจริญธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1113
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตตคอกนิชันในการแก้ปัญหาทางคณิศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ทิวานนท์ บุญเนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0127,วพ1391
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5S ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับสื่อเสมือนจริงด้วยแอพพลิเคชั่นออรัสม่า รายวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบ...
Author
จุฑามาศ พุทธาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0149,วพ1137
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง รายวิชา ส 16101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ศิริพร ศรีภูทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0151,วพ1145
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แอพพลิเคชั่นเกมตอบคำถามออนไลน์ (Kahoot) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน...
Author
ทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0114,วพ1126
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับสื่อออนไลน...
Author
พันทิวา ทับภูมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1094
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles