Search again

Found: 568  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศีกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0113,LB ศ735 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ /
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
H62 น352ก 2561
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration /
Author
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Published
ก้าวใหม่,
Call Number
HD30.2 ว689 2561
Location
Central Library

image
การบริหารธุรกิจครอบครัว : ศาสตร์และศิลป์ของความยั่งยืน = Family business management : art & science of sustainability /
Author
เอกชัย อภิศักดิ์กุล.
Published
ทริปเพิ้ล,
Call Number
HD62.25 อ873 2561
Location
Central Library

image
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ /
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.P35 จ493 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administraton /
Author
ประโยชน์ ส่งกลิ่น.
Published
อภิชาติการพิมพ์,
Call Number
JF1338.A2 ป368 2561
Location
Central Library

image
การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ...
Author
จิตรธีรา รวยสูงเนิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1156
Location
Central Library

image
การบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน 2) = Managerial accounting (Cost accounting 2) /
Author
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว.
Published
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก,
Call Number
HF5686.C8 ก384 2561 ล.2
Location
Central Library

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ = Management accounting /
Author
ศิริลักษณ์ บางโชคดี.
Published
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
HF5657.4 ศ484 2561
Location
Central Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการระหว่างองค์กรรัฐ ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช จันทะบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1110
Location
Central Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles