Search again

Found: 29  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
ผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วรรณศิกา จันทร์ตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ว263 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
พลเมืองเสรีประชาธิปไตย /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ.
Published
ศูนย์ญาครูขี้หอมศึกษาเพื่อการพัฒนท้องถิ่น,
Call Number
JQ1749.A2 ศ332 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานประจำปี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ... = Khon Kaen University, Promotion Affairs Committee annual report ... /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Published
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285คส,มข./05-53
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

image
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวตำบลท่าโงนอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
บัณฑิต พุทธลา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1149
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
สถานการณ์การทำงานของแรงงานไร้ฝีมือชาวเวียดนามในจังหวัดขอนแก่น /
Author
เหงียน กวาง วิง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1211
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
สมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 /
Published
สถาบันพระปกเกล้า และจังหวัดเชียงใหม่,
Call Number
DS584 ส314 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส /
Author
เอกสิทธิ์ วินิจกุล.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HD2763 อ885 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
เครื่องมือบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล /
Author
ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HD58.9 ธ454 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์. kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Author
โศจิรัตน์ เติมศิลป์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1073
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนบดี ฉายาพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ธ144 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น /
Author
สติธร ธนานิธิโชติ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JF2085 ส172 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles