Search again

Found: 823  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลมหอบด้วยวิธีการวัดคลื่นเฉือน /
Author
ภควัต ศรีวังพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ964
Location
Central Library

image
การประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์อย่างยั่งยืน /
Author
อรุษ เพชรเชิดชู.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TA440 อ419 2561
Location
Central Library

image
การประเมินเสถียรภาพและการออกแบบการค้ำยันของลาดบริเวณทางระบายน้ำล้น เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ /
Author
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1080
Location
Central Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงรูปแบบการจำแนกคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยประยุกต์ใช้วิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
คมเดช เผือดผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ966
Location
Central Library

image
การปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุออกไซท์ CuCrO2 โดยการเติม Sb /
Author
จุฑารัตน์ ยนต์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ971
Location
Central Library

image
การป้องกันการดูดซึมความชื้นและน้ำของอิฐมวลเบา /
Author
อาณัฐพงษ์ ภาระหัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ617 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน /
Author
ณัฐหทัย ธีรเมธาวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ994
Location
Central Library

image
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน้ำมันใช้แล้วด้วยวิธีการกลั่น /
Author
ธนายุทธ สังข์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ985
Location
Central Library

image
การผลิตภาพยนต์สารคดีเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของพรานปลาบ้านคอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว เรื่อง "ดอนคอน วิถีแห่งพราน" /
Author
กังสดาน จงคา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1114
Location
Central Library

image
การผลิตวีดิทัศน์ /
Author
ณัฐวัฒน์ โสมดี.
Published
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
LB1044.75 ณ359 2561
Location
Central Library

image
การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสชอบด่างจากเชื้อราแอสโคมายซีสต์ที่เพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง /
Author
ชลลดา สมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ988
Location
Central Library

image
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดประสิทธิภาพสูง /
Author
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
S654 ภ679 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles