Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อจากอีเมลของยอดเยี่ยม /
Author
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
Published
แลททิซเวิร์ค,
Call Number
DS586 ย177ก 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย = Study of landslide behavio...
Author
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์.
Published
หน่วยวิจัยดินถล่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี,
Call Number
QE599.T5 ส777 2561
Location
Central Library

image

image
ความชื้นในสิมญวน จังหวัดนครพนม /
Author
มาณพ ต้นเคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ม427 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India relations in changing global power configuration /
Author
กิตติ ประเสริฐสุข.
Published
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
DS849.I4 ก672 2561
Location
Central Library

image
คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก /
Author
เกรียงไกร เกิดศิริ.
Published
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
G140.5 ก767 2561
Location
Central Library

image
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า =bHousehold expenditure and inequality in health in the universal health coverage era /
Author
สุพล ลิมวัฒนานนท์ kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA412.5.T5 ส829 2561,W74 ส829 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชนชาติไทย /
Author
ด็อดด์, วิลเลี่ยม คลิฟตัน.
Published
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
DS569 ด19 2561
Location
Central Library

image
ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาวและความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม /
Author
ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
Published
ทางอีศาน,
Call Number
DS523.4.T35 ช224 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /
Author
โสภิตา ถาวร.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL4251.B57 ส987 2561
Location
Central Library

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี /
Author
คะนอง พิลุน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1749.A53U3 ค231 2561
Location
Central Library

image
บรรพชนฮากกา/ฮากกาจู่จุง /
Author
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.
Published
เฟิสท์ออฟเซท (1993),lc2561.
Call Number
DS731.H3 ช533 2561
Location
Central Library

image
ประมวลภาพเหตุการณ์ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก /
Published
กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
GB608.81.T5 ป352 2561
Location
Central Library

image
ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /
Author
นรุตม์ เจริญศรี.
Published
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HC441 น263 2561
Location
Central Library

image
มอดินแดงเกมส์ 37 : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 การประชุมครั้งที่ 4 /
Author
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข./08-31 2561/4
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles