Search again

Found: 350  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ดวงใจวิจารณ์ : การวิจารณ์ในสื่อออนไลน์ = Critics on the cloud /
Published
โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการวิจารณ์ วรรณกรรมร่วมสมัย ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,
Call Number
PL4200.5 ด164 2561
Location
Central Library

image
ดอกเอื้องในพิธีกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา /
Author
ฐาปกรณ์ เครือระยา.
Published
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Call Number
GR790.O7 ฐ311 2561
Location
Central Library

image
ด้วยแรงแห่งรักและภักดี : บันทึกภาพชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 /
Author
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระเมรุมาศ.
Published
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,
Call Number
DS586 ด279 2561
Location
Central Library

image
ตรรกะศิลปะ = Logic in arts /
Author
พิทักษ์ สง่า.
Published
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
NB198.6 พ673 2561
Location
Central Library

image
ตะกร้อลอดห่วง.
Author
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-255
Location
Central Library

image
ตะเลงพ่าย /
Author
ปรมานุชิตชิโนรส,
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
PL4209.ป169 ป169ล 2561
Location
Central Library
Education Library

image
ตำราวาดเส้นหุ่นนิ่งพื้นฐานสำหรับงานศิลปะและงานออกแบบ : ส่วนหนึ่งของรายวิชา 360103 วาดเส้น1 และรายวิชา 360104 วาดเส้น2 /
Author
ปนท ปลื้มชูศักดิ์.
Published
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
NC825.S74 ป159 2561
Location
Central Library

image
ตำราเรียนการโปรแกรมภาษาจาวา = Java programming /
Author
วิสิทธิ์ บุญชุม.
Published
Protexts,
Call Number
QA76.73.J38 ว786 2561
Location
Central Library

image
ตู้พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
สุรชัย ศรีใส.
Published
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
NK9900.7.T5 ส847 2561
Location
Central Library

image
ถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /
Author
โสภิตา ถาวร.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
PL4251.B57 ส987 2561
Location
Central Library

image
ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง /
Published
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Call Number
QK86.T5 ท164 2561
Location
Central Library

image
ทฤษฎีการแปลแบบยึดความหมาย หลักการและหลักวิธีการแปล /
Author
ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ.
Published
ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
P306.5 ข226 2561
Location
Central Library

image
ทฤษฎีสีเบื้องต้นในงานศิลปะ /
Author
สิทธิกร เทพสุวรรณ.
Published
สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
ND1488 ส721 2561
Location
Central Library

image
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ ท.ว.จ., บ.ภ.
Author
สำอางวรรณ ล่ำซำ, ท่านผู้หญิง, 2471-2561.
Published
อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
DS578.32.ส714 ท539 2561
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles