Search again

Found: 130  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการลำดับภาพด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รวิภาส ภูแสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ร166
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของเชื้อแบคทีเรียแลคติคเริ่มต้นและกระเทียมต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม /
Author
ธนพันธ์ น่าบัณฑิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ152 2558
Location
Central Library

image
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สมรรถนะสมองเชิงพุทธปัญญาและผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อพหุผัสสะที่ใช้ความรู้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นฐานประกอบการสอน /
Author
กิตติศักดิ์ วรรณทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ก675 2556
Location
Central Library
Education Library

image
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไร่อ้อย /
Author
ชุติญา ดานะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช615 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภัยแล้งและบริบทของชาวบ้านในตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
พงษ์บดี พงษ์เหล็ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ126 2557
Location
Central Library

image
สถานการณ์ฝุ่นละอองในหมู่บ้านจัดสรรที่มีการก่อสร้างเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สาวิตรี สุมาโท
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส687 2557,WA ส687 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สัณฐานวิทยา Moina micrura Kurz, 1987 และความหลากชนิดของคลาโดเซอราจากตัวอย่างดินในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี /
Author
ศันสนีย์ มะลิอ่อง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ศ336 2558
Location
Central Library

image
เศรษฐีใหม่สวนยาง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง /
Author
ทรงชัย ทองปาน
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
SB ท133 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการจัดการการผลิตหอมแดงของครอบครัวเกษตรกร ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
กาญจนา สมหมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ก427น 2557
Location
Central Library

image
แนวทางพัฒนาการจัดการมูลฝอยอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร /
Author
เมธี ศรีสุรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ม738 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles