Search again

Found: 130  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาบึงปากถุงเทียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภัตรา ทองแท่ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส834 2557
Location
Central Library

image
ความชุกของเชื้อราไคทริด Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นันทิตา รักษาชาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL น427 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image

image
ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
นิภาพรรณ วันศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น625 2558
Location
Central Library

image
ความสามารถในการรวมตัวของพริกเผ็ดผลเล็กระหว่าง Capsicum frutescens L. และ Capsicum chinense Jacq. /
Author
สุจิตรา จันทะศิลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส753ค 2558
Location
Central Library

image
บทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ธวัลรัตน์ คงนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ397 2557
Location
Central Library

image
ประสิทธิผลในการจัดการน้ำเสียโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปอลจิต นาถมทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป519 2557
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทย /
Author
ชนิดา วสันต์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช152 2557
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของทำนบ การชลประทานที่สร้างด้วยดินขวางลำน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ประภัสสร วงศ์สาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ป338 2558
Location
Central Library

image
ผลกระทบของอายุยางพาราต่อสมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนในดิน /
Author
พรทิพย์ พุทธโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ239ผ 2558
Location
Central Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA model) เรื่องเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
พรรณทิวา ธุระนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ262ผ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ /
Author
ภานุกานต์ บุดดาเหลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ภ446 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของความเค็มและแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับการถ่ายทอด QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง /
Author
เดชอุดม ปามุทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด839 2558
Location
Central Library

image
ผลของตำแหน่งผลและการไว้ผลต่อการเจริญเติบโตของผล คุณภาพและปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง /
Author
ศุภักษร แก้วไพฑูรย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ศ735ผ 2558
Location
Central Library

image
ผลของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเพสต์จีโอโพลิเมอร์ที่ทำจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง /
Author
สืบพงษ์ ตัณฑชน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส736 2557
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles