Search again

Found: 130  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ปกครองเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น /
Author
จีรวรรณ ยาวระ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS จ558 2557
Location
Central Library

image
การศึกษามโนมติและตัวแทนความคิดเรื่องพันธะไอออนิกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติ /
Author
อภิวัฒน์ ศรีกัณหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ266 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การสังเคราะห์ขั้วตัวเก็บประจุความจุสูงจากแมงกานีสไดออกไซด์ /
Author
ปตฤณฑ์ ทักษิณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป149 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอกโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ /
Author
สุพิชญา กมลรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส831 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อสะท้อนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เรื่องวิถีม้งแห่งหลวงพระบาง /
Author
พงศ์พล รงรอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ129 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบและพัฒนาแบบแผนการจัดหมวดหมู่เอกสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น /
Author
ผาณิต วงศ์ชารี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ผ331 2557
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมทไธโอนีนสมุนไพรและเมทไธโอนีนสังเคราะห์ต่อสมรรถนะการผลิตในสุกรอนุบาล /
Author
กีรติ คำสมหมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก695ก 2558
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสลายโมเลกุลสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบเปรียบเทียบตามแนวคิด Focus - action - refletion (FAR) guide /
Author
ฤทธิชัย เสนาพรหม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ฤ172 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำสลัด /
Author
อโนทัย นิลคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ241 2558
Location
Central Library

image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ /
Author
จันทร์จิรา เหลาราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z จ253 2557
Location
Central Library

image
การใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผลแบบนิรนัยเชิงสมมติฐานผ่านสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเรื่องพันธุกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอ...
Author
สำเร็จ นางสีคุณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ส699 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมและการขยายตัวของเมืองนครราชสีมา /
Author
ปราชญ์ แสงทองวัฒนากุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป444 2556
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้ยุทธวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา /
Author
บงกช นิ่มตระกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA บ113 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กำลังและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ /
Author
ภีม เหนือคลอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ577 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์อิมัลชันแช่แข็งลดเกลือและไม่เติมฟอสเฟตจากเนื้อปลาผสมเศษเหลือจากการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่เสริมเปปไทด์รำข้าว /
Author
ศิริภัทรากร โฮมหงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ468 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles