Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการสอนโดยใช้บัตรคำสั่ง /
Author
ชาญ ธัญพิทยากุล.
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช481
Location
Central Library

image
ประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการเขียนแผนการสอนย่อย /
Author
ชาญ ธัญพิทยากุล.
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช481ป
Location
Central Library

image
ประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการเขียนแผนการสอนย่อย /
Author
ชาญ ธัญพิทยากุล.
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช481ป 2526
Location
Central Library

image
ฝีมือการสอน = The craft of teaching /
Author
อีเบิล, เคนเนธ อี.
Published
แพร่พิทยา,
Call Number
LB1025.2 อ772
Location
Central Library

image

image

image
รายงานการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร /
Author
การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร :
Published
มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1027 ข285 2521

image
วิธีสอนกลุ่มทักษะ (การศึกษา 231) ความพร้อมในการเรียนอ่าน /
Author
นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
LB1027 น146
Location
Central Library

image
วิธีสอนทั่วไปและการสอนแบบจุลภาค /
Author
ชาญชัย อินทรประวัติ
Published
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,
Call Number
LB1027 ช486 2523
Location
Central Library

image
วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน /
Author
กาญจนา เกียรติประวัติ
Published
วัฒนาพานิช,
Call Number
LB1027 ก425

image
วิธีสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม่ /
Author
ชูศรี สนิทประชากร
Published
วัชระการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช685

image
วิธีสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม่ /
Author
ชูศรี สนิทประชากร.
Published
อำนวยการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช685 2526
Location
Central Library

image
วิธีสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวหลักสูตรใหม่ /
Author
ชูศรี สนิทประชากร.
Published
อำนวยการพิมพ์,
Call Number
LB1027 ช685 2527
Location
Central Library

image
สมุดปกขาวสำหรับครู /
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LB1027 จ682ส 2522

image
สมุดปฏิบัติการฝึกสอน /
Published
ภาควิชา,
Call Number
LB1026 ร446ส 2523
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles