Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้ห้องสมุดและทักษะการเรียน /
Published
ภาควิชา,
Call Number
Z669.5.T5 ส133
Location
Central Library

image
ปัญหาในการทำและการนำผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ไปใช้ /
Published
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
Z669.7 ป525
Location
Central Library

image
ห้องสมุดและสังคม : พัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์ /
Author
อัมพร ทีขะระ
Published
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
Z665 อ555ห
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles