Search again

Found: 57  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม /
Published
สหประชาพาณิชย์,
Call Number
RT120.I5 ก492ภ 2556
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
พรนภา ราชรองเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ245
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบไตรสิกขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
กฤตชัย ชุมแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ก273
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
สมคิด วิลเลี่ยมส์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส234ก,WY ส234ก 2556
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ To Be Number One ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดขอนแก่น /
Author
กิตติมา ก้านจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674ก,WM ก674ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ POLYA /
Author
มณีรัตน์ พันธุตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม137
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนสายตัวนำของเฮดกิมบอลแอสเซมบลี้ /
Author
สุชาติ โอษคลัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ผ
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยรูปแบบ CIRC กับการสอนปกติ /
Author
สุจิตรา ทับมณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส753ป
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากร สำหรับการแจกแจงแบบล็อกปกติ /
Author
อัชฌาวดี จันชุลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ519
Location
Central Library

image
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโรงงานที่มีฝุ่นจากการเกษตรที่ระเบิดได้ /
Author
กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
Published
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
Call Number
WA485 ร925 2556
Location
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากพยาบาล การสนับสนุนจากสามี และปัจจัยส่วนบุคคล กับความเศร้าโศกในมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์ /
Author
นันทิดา แผ่วครบุรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น427
Location
Central Library
Nursing Library

image
งบประมาณเงินรายได้กลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงาน
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-27
Location
Central Library

image
งบประมาณเงินรายได้กลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-27/1
Location
Central Library

image
งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-29
Location
Central Library

image
ดีซอร์พชันไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งว่านหางจระเข้ /
Author
วีรยุทธ บุญไทย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว833
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles