Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรม /
Author
สุดสาย ตรีวานิช
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP373.6 ส767 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร = Food safety managment for food service /
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TP373.5 ก446 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินความเสี่ยงการค้าทองคำโดยใช้มูลค่าความเสี่ยง /
Author
เมธี พงศ์กิจวิทูร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ม738ก
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
พรนภา ราชรองเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ245
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ POLYA /
Author
มณีรัตน์ พันธุตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม137
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนสายตัวนำของเฮดกิมบอลแอสเซมบลี้ /
Author
สุชาติ โอษคลัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ผ
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากร สำหรับการแจกแจงแบบล็อกปกติ /
Author
อัชฌาวดี จันชุลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ519
Location
Central Library

image
ดีซอร์พชันไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งว่านหางจระเข้ /
Author
วีรยุทธ บุญไทย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว833
Location
Central Library

image
ต้นกล้าแห่งการเติบโต : กว่าจะเป็นพลังต้นกล้าในป่าใหญ่ /
Published
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย,
Call Number
SD409 ต278
Location
Central Library

image
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น : หนังสือชุดความรู้ปาล์มน้ำมัน ม.อ..
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์,
Call Number
SB299.P3 ท541
Location
Central Library

image
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ /
Author
บุญถิ่น อินทร์ วิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC บ456
Location
Central Library
Education Library

image
รายงานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 /
Author
Nantakan Wongkasem. kku-en.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK454.4.E5 N191
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles