Search again

Found: 46  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนสายตัวนำของเฮดกิมบอลแอสเซมบลี้ /
Author
สุชาติ โอษคลัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ผ
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยรูปแบบ CIRC กับการสอนปกติ /
Author
สุจิตรา ทับมณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส753ป
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากร สำหรับการแจกแจงแบบล็อกปกติ /
Author
อัชฌาวดี จันชุลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ519
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากพยาบาล การสนับสนุนจากสามี และปัจจัยส่วนบุคคล กับความเศร้าโศกในมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์ /
Author
นันทิดา แผ่วครบุรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น427
Location
Central Library
Nursing Library

image
งบประมาณเงินรายได้กลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงาน
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-27
Location
Central Library

image
งบประมาณเงินรายได้กลางปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-27/1
Location
Central Library

image
งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
Published
ฝ่าย,
Call Number
มข.1.14/05-29
Location
Central Library

image
ดีซอร์พชันไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งว่านหางจระเข้ /
Author
วีรยุทธ บุญไทย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว833
Location
Central Library

image
ต้นกล้าแห่งการเติบโต : กว่าจะเป็นพลังต้นกล้าในป่าใหญ่ /
Published
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย,
Call Number
SD409 ต278
Location
Central Library

image
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น : หนังสือชุดความรู้ปาล์มน้ำมัน ม.อ..
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์,
Call Number
SB299.P3 ท541
Location
Central Library

image
ผจญภัยในขอนแก่น = Adventures in Khon Kaen /
Author
ฮาร์ดิง, แฮรี่
Published
Khon Kaen Univ. Printing House,
Call Number
MT35 ฮ352
Location
Central Library

image
ผลของการประคบแผลหัวนมด้วยลูกประคบเจลอุ่นแบบชื้นในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก /
Author
ธรรมลักษณ์ ซื่อสัตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ธ353
Location
Central Library
Nursing Library

image
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย /
Author
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
Published
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
Call Number
QK99.T5 พ164
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด = No limit with English /
Author
ยุวนาฏ คุ้มขาว
Published
Dดี,
Call Number
PE1130.T5 ย442ภ
Location
Central Library

image
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ /
Author
บุญถิ่น อินทร์ วิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC บ456
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles