Search again

Found: 285  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การใช้ยาแก้ปวดของประชาชนชุมชนจันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรัมพร ดอกเคน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว295 2560
Location
Medical Library

image
ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชีพในเวชระเบียนผู้ป่วยประกันตนที่มีแนวโน้มมีภาวะผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
มณุเชษฐ์ มะโนธรรม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม139ค 2558,WA ม139 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
พนา พงศ์ชำนะภัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ197,WX พ197
Location
Central Library
Medical Library

image
ความคิดเห็นและความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สมศักดิ์ ยุบลพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส283ค,WA ส283
Location
Central Library
Medical Library

image
ความชุกของการเกิดการบิดเบี้ยว คดงอและโป่งพองของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้องและหลอดเลือดแดงอิลิแอ็กในศพคนไทย : การศึกษาเกี่ยวกับมุมและความยาว = Prevalence of tortuosity, kinking and aneurysms of th...
Author
บุษกร สุวรรณรงค์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM บ672,WG บ672
Location
Central Library
Medical Library

image
ความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุดรธานี /
Author
กชพร ลำพองพวง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ก112 2559
Location
Medical Library

image
ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กรรณิกา นามหย่อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก172ว 2561
Location
Medical Library

image
ความต้องการผู้ดูแลในบ้านของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเมื่อขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันต่อเนื่อง /
Author
เมธาพร เมธาพิศาล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ม735 2560
Location
Medical Library

image
ความผันแปรของ brachial plexus ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดต่อย้ายเส้นประสาทที่บาดเจ็บ/
Author
อารดา ไชยมูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ644,WL อ644
Location
Central Library
Medical Library

image
ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการรับเข้ารับบริการตรวจหาโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
บุญธิญา สิทธิโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP บ473
Location
Medical Library

image
ความรู้และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
สิริญา ไผ่ป้อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ส731ค 2559
Location
Medical Library

image
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป163ค 2561
Location
Medical Library

image
ความสัมพันธ์ของระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์และระดับไทรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556 /
Author
อภิชัย ลิมานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WQ อ251 2558
Location
Medical Library

image
ความสัมพันธ์ของวิธีการใช้ยาพ่นชนิดสูดกับอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา /
Author
นภัทร แผ่ผล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น195ส,WF น195
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles