Search again

Found: 285  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเจริญของต่อมสร้างเส้นไหมในหนอนไหมพันธุ์นางย้อยศรีสะเกษ 1 /
Author
จงกลณี อิสริโยดม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ115
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิคุ้มกันและโลหิตวิทยาของโรค strongyloidiasis ภายหลังการใหัยารักษาในเด็กนักเรียน = Changes in host immunological response and haematological status in strongyloidiasis following...
Author
ลักษณา หลายทวีวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ล226,WC ล226ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหว่างวันของปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในครอบครัวของประชากรที่เป็นโรคใหลตาย = Diurnal variations of risk factors of sudden cardiac arrest in laitai-families /
Author
นีรชร มงคลศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น715,WG น715ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคในหางขณะที่มีการงอกใหม่ของจิ้งจกบ้าน (Hemidactylus frenatus) /
Author
พิพัฒน์พงษ์ แคนลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL พ699
Location
Central Library
Medical Library

image
การเพาะเลี้ยงและการศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี /
Author
รัตนา ธาตุอาภรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร375,WI ร375ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กม 2546
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กก 2546
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กช 2546
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ /
Author
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z5055.T5.ข285 ก528กส 2546
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การแสดงออกของยีน DMTI และ ZIP14 กับระดับแมงกานีส: ศึกษาเปรียบเทียบในรกมนุษย์ที่มีแคดเมียมสะสมต่ำและสูง /
Author
ปิยะกาญจน์ บุญเต็ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ป621,QU ป621
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
เพชรี วิชากุล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS พ879ก 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles