Search again

Found: 285  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำแนกชนิดแอนติเจนของพยาธิ Fasciola gigantica โดยวิธี Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis และวิธี Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ Fascioliasis ในคน = Studies on c...
Author
กาญจนา โถมนาการ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ก425ก,RC ก425ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การจำแนกชนิดแอนติเจนที่จำเพาะของหนอนพยาธิตัวจี๊ด (gnathostoma spinigerum) โดยวิธี Two dimensional gel electrophosis และ Western blot analysis = Characterization of gnathostoma spinigerum specific anti...
Author
โกศล เอี่ยมวิถีวนิช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ก961,QX ก961ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การดูแลตนเองของพระสงฆ์ธรรมยุตที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชัยยุทธ คลื่นแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ช421 2559
Location
Medical Library

image
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ อสม. โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /
Author
ชาญชัย บุญอยู่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ช485ก
Location
Medical Library

image

image
การตรวจวัดระดับ IgG antibody isotypes ที่จำเพาะต่อ Angiostrongylus cantonensis ในซีรัมผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก (eosinophilic meningitis) = Detection of specific IgG antibody isot...
Author
ญาดา พลแสน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ญ299,WL ญ299 2545
Location
Central Library
Medical Library

image
การตรวจหาการถ่ายทอดเชื้อไวรัสเด็งกี่ทางไข่ยุงลาย Aedes aegypti ในธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Detection of natural transovarial transmission of dengue viruses in Aedes aegypti in Nort...
Author
เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR น836,WC น836
Location
Central Library
Medical Library

image
การตรวจและศึกษาคุณลักษณะแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในซีรั่มกระต่ายที่ได้รับการติดเชื้อ Opisthorchis viverrini /
Author
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ311,WC ณ311 2545
Location
Central Library
Medical Library

image
การตอบสนองของรีเฟล็กซ์ตับร่วมไตต่อการให้สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นสูงทางหลอดเลือดดำพอร์ตัลในหนูที่เป็นเนโฟรซิส = Response of hepatorenal reflex to portal infusion of hypertonic saline in nephrotic ...
Author
สุพิชฌาย์ นภวชิรหัตถ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ต,WJ ส831
Location
Central Library
Medical Library

image
การตอบสนองของโฮสต์และผลที่มีต่อการติดเชื้อซ้ำในหนูถีบจักรที่เคยได้รับพยาธิ Echinostoma malayanum มาแล้วหลายครั้ง = Host responses and their effect on reinefection in mice repeatedly infected by Echino...
Author
พาสนา สุขเกษม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ626,WC พ626ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การติดต่อเชื่อมโยงไปสมองฝั่งตรงข้ามของเซลล์ประสาทชั้นที่สองในสมองส่วนพรีซูบิคิวลัมในหนูขาว = Commissural neuron of layer II in presubiculum in the rat /
Author
อรุณศรี ผลเพิ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ417,WL อ417ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การติดเชื้อซัลโมเนลลาในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ. 2545-2546 /
Author
พชรพรรณ สุรพลชัย
Published
สถาบันผู้ฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI พ179
Location
Medical Library

image
การทดสอบความตรงของแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานฉบับแปลภาษาไทย /
Author
ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป169,WY ป169
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles