Search again

Found: 196  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ : งานวิจัยไทยพลังขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 /
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
สำนัก,
Call Number
Q179.92 ต199 2560
Location
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics/
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RG524 ต581ป 2560
Location
Nursing Library

image
ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กแบบกระจายในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Published
โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
RJ101 ถ296 2560
Location
Nursing Library

image
บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 /
Author
คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557
Published
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,
Call Number
RA410.55 บ254 2555-57,W225.JT3 บ254ร 2555-57
Location
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วิษณุ จันทร์สด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1309,RC ว725ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นุชศรินทร์ แพงมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ917,RC น830 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง /
Author
ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ431ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นงเยาว์ คำปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1293,RJ น146 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค /
Author
นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น627 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เพ็ญแข จันทร์ราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ886,RT พ863ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
กาญจนา ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก426ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน /
Author
สาวิตรี สมมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ส687 2560,วพ691
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 /
Author
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA541.T5 ผ191 2559,W225.JT3 ผ191 2559
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ผลของการกดจุดหย่งควนต่อการลดความเจ็บปวดและระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Author
สุภาพร ประนัดทา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838อ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ต่อระยะวันนอนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลและความพึงพอใจของทีมสหสาขาวิชาชีพ /
Author
อุไร ดวงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ924,RT อ816ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles