Search again

Found: 178  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ร่วมกับคู่มือการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหืดต่อความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหืด /
Author
สุพรรษา จิตรสม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส829ผ 2558
Location
Nursing Library

image
ผลของกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงต่อพัฒนาการของเด็กดาวน์ซินโดรมที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลภูเขียว /
Author
ทิพย์วัลย์ สมมะโน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ท469 2558
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวของมารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกและการสนับสนุนของครอบครัว /
Author
จันทิยา เนติวิภัชธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG จ285 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด/
Author
อัมรา ศิริทองสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ565 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกคลอดก่อนกำหนด /
Author
เดือนเพ็ญ บุญมาชู.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ด935 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจต่อการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม /
Author
เสาวภา ชัยชิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส943 2558
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อภิญญา ลุนนากัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ253ล 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยวีดิทัศน์และคู่มือต่อระดับความเข้มข้นของเลือดและพฤติกรรมการรับประทานยาและอาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลา...
Author
หงสะหมุด พมมะจัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ห116 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลต่อความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเพื่อควบคุมภาวะหัวใจวายในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด /
Author
ปทิตตา เดชโยธิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป152 2558
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
เอกรัฐ ทองเต็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวในผู้ที่มีภาวะ Prehypertension /
Author
กมลธร วัสสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก136ผ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing /
Author
จันทนา รณฤทธิวิชัย.
Published
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RB27 พ218ย 2558
Location
Nursing Library

image
พฤติกรรมการควบคุมอาหารเกลือโซเดียมสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมโหสด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ทองชนะ สุวันลาสี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท257 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
พัฒนาการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
สุมาลัย คำอาจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส842ป 2558
Location
Nursing Library

image
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรปลูกแตงโมเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช /
Author
วิโรจน์ สุวรรณคำ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว712 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles